نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی سال ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی سال ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی سال ۱۳۹۲

نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی سال ۱۳۹۱

نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی سال ۱۳۹۰

نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی سال ۱۳۸۹

سمینار KEYMILE در ایران

کارخانه تولیدی شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید، واقع در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید- بم